נפתלי - המכון לזיהוי כתב יד
נדרשים מסמכי המחלוקת במקורם.
מאחר וחלק מתכונות הכתב אינן ניתנו לבדיקה בצילום, כמו חלק מתכונות הלחץ, בדיקת דיו, ובדיקה מיקרוסקופית של הכתב- יש צורך לקבל לבדיקה מסמכי מקור. 
דוגמאות כתב וחתימה להשוואה. הבדיקה מבוצעת באופן השוואתי. נבדקות עשרות תכונות כתב במסמך המחלוקת בהשוואה לדוגמאות כתב וחתימה שאינם מוכחשים על ידי הנבדק. עקרון הבסיס בהשוואת כתב יד הינו כי לכל אדם כתב יד ייחודי של עצמו, ייחודיות הנוצרת על ידי מצרף של עשרות תכונות כתב. לא ניתן לחקות את כל תכונות הכתב של אדם ספציפי, כשם שלא ניתן לחקות את טביעות האצבעות שלו. יחד עם זאת מאחר וייתכנו שינויים בכתב יד, יש צורך להעמיד לרשות המומחה מגוון של חומר השוואתי, מסיטואציות כתיבה ומתקופות שונות.
דוגמאות הכתבה – במצב האופטימאלי, מוסר הנבדק דוגמאות הכתבה במכון נפתלי, דבר המאפשר לקבל דגימות כתב במהירויות שונות, עם מכשירי כתיבה שונים ובסיטואציות כתיבה רלוונטיות. 
דוגמאות אקראיות – דוגמאות סטנדרט- יתרונן של דוגמאות כאלו הוא בכתיבתן הטבעית. אלו אינן דוגמאות שנכתבו במיוחד לצורך הבדיקה. כמו כן, דוגמאות אקראי, אם הן פרוסות לאורך זמן יכולות לתת אינדיקציה טובה באשר לטווח הווריאציה הטבעי של הכותב. במיוחד חשובות דוגמאות אקראי מסמוך למועד כתיבת מסמך המחלוקת.
מסמכים בני אותה תקופה – כדי להתמודד היטב עם האפשרות שחלו שינויים בכתב היד, חשוב להמציא לבדיקה דוגמאות מתקופה הסמוכה למועד הנחזה של מסמך המחלוקת ואף לפני אותה תקופה, כדי להתמודד עם הטענה האפשרית שאדם שינה את חתימותיו לאחר חתימה על מסמך המחלוקת, כדי להכחישה לאחר מכן.
סוגי חותמות, בלוקי כתיבה, תוצרי מדפסות ומכונות כתיבה – כאשר הבדיקה עוסקת בהדפסות, גיל נייר ושיוך לבלוקי כתיבה משרדיים, חשוב לקבל חומר נלווה רלוונטי, כמו חותמות, גליונות נייר להשווא ועוד.